Handboek Ambulante Compressietherapie

02G70829

De (ambulante) compressietherapie wordt bij een groot aantal aandoeningen ingezet, vooral maar niet uitsluitend bij aandoeningen die veroorzaakt worden door problemen in de afvoer van bloed en lymfe. De therapie en bijbehorende producten hebben hierbij vooral de taak om de bestaande afvoermechanismen van het lichaam te ondersteunen. Dit Handboek beperkt zich tot de problematiek van afvoerproblemen van bloed en lymfe.

In dit Handboek Ambulante Compressietherapie wordt ingegaan op de anatomie, fysiologie en pathologie van de afvoermechanismen van bloed en lymfe en er wordt verder uitgelegd hoe compressietherapie zowel op macro- alsook op microniveau van invloed is op het beloop van een problematiek. Hierbij komen een veelheid van behandelingen en soorten producten aan bod, die elk globaal op hun eigen merites worden besproken.

Omdat compressietherapie breed wordt ingezet, is ervoor gekozen het Handboek uit meerdere delen te laten bestaan. Temeer aangezien op deze manier het Handboek flexibeler kan worden ingezet en ook beter aansluit bij bestaande opleidingen.

Het Handboek ACT bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemene inleiding
  • Handboek ACT Deel1: Basiskennis aandoeningen als gevolg van afvoerproblemen van bloed en lymfe
  • Handboek ACT Deel 2: Verdieping kennis aandoeningen als gevolg van afvoerproblemen van bloed en lymfe
  • Handboek ACT Deel 3: Inleiding reductie van lymfoedeem
  • Geraadpleegde bronnen

In het eerste deel van het Handboek wordt in vogelvlucht basiskennis samenhangend met afvoerproblemen van bloed en lymfe aangeboden. In het tweede deel van het Handboek wordt een verdieping aangebracht in de kennis over oorzaken en gevolgen van aandoeningen die hiervan het gevolg zijn. In het derde deel wordt kennis aangereikt die gebruikt kan worden bij de behandeling van minder ernstige oedemen die ontstaan door dir soort afvoerproblemen. Voor dieper gaande kennis wordt verwezen naar relevante (post)HBO-opleidingen, zoals die voor huidtherapie, oedeemfysiotherapie en dergelijke.

Het Handboek Ambulante Compressietherapie gaat uitdrukkelijk niet in op de concrete behandeling van aandoeningen en de consolidatie van bereikte resultaten, hoewel hier wel beknopt enig inzicht in wordt geboden. Hiervoor zijn opleidingen en cursussen beschikbaar, die in samenhang met dit Handboek zorgen voor een adequaat peil van kennis en kunde. We noemen als voorbeeld cursussen voor het verstrekken van therapeutisch elastische kousen, aanbrengen van zwachtels, van klittenbandsystemen, intermitterende luchtdruksystemen, lymfetaping, manuele lymfedrainage, fluoroscopy, apparatieve lymfedrainage, enzovoort.