Intro – ambulante compressietherapie

02G70829

De (ambulante) compressietherapie wordt vooral toegepast bij afvoerproblemen van bloed en lymfe. Hierbij kan een behandel- en een consolidatiefase worden onderscheiden. Een opleiding voor de reductie van lymfoedeem is in de maak en zal in 2021 gepubliceerd worden. De opleiding voor de consolidatie van de bereikte oedeemreductie en onder meer veneuze problematiek wordt hieronder beschreven.

De opleiding tot Consulent (Ambulante) Compressietherapie – Therapeutisch Elastische Kousen) van Nova Mundo is erkend voor alle zorgverzekeraars en richt zich op de volgende onderdelen:

 1. Consolideren van het bereikte resultaat van de oedeemverdrijving en het verstrekken van TEK (therapeutisch elastische kousen) voor andere aandoeningen, met name aandoeningen die het gevolg zijn van afvoerproblemen van bloed en lymfe.

Nova Mundo heeft de opleiding gesplitst in 2 cursussen:

 1. Basiscursus TEK – deze maakt het mogelijk om onder supervisie van een volledig opgeleid TEK-aanmeter te verstrekken aan patiënten met een eenvoudige medische indicatie. De Basiscursus wordt afgesloten met een diploma.
 2. Expertcursus TEK – er wordt geleerd om diverse soorten compressieproducten te verstrekken bij de behandeling van veneuze problematiek, lymf- en lipoedemen en alle overige aandoeningen die met TEK bestreden worden. Nadat alle onderdelen met goed gevolg zijn afgesloten, ontvangt men het diploma ‘Consulent Ambulante Compressietherapie – Therapeutisch Elastische Kousen Arm en Been’.

Zowel de Basiscursus alsook de Expertcursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorie kan geoefend worden via een manual en interactieve oefenvragen op deze site. Het praktijkgedeelte wordt geoefend via een stage (practicum) en een of meerdere workshops.

De theorie bestaat uit 9 modules. De theorie-examens en de praktijkopdracht worden afgenomen door Nova Mundo.

Het practicum wordt gestructureerd door een tweetal Handboeken Praktijkbegeleiding (een voor elke cursus). De praktijkbegeleider geeft een verklaring af dat een practicum met goed gevolg is afgesloten.

Voor de Expertcursus is de Praktijktraining Proeve TEK (voorbereiding op de afsluitende Proeve van Bekwaamheid) beschikbaar.

De afsluitende Proeve van Bekwaamheid TEK wordt door onafhankelijke examinatoren afgenomen, ressorterend onder een onafhankelijke examencommissie.


Waardepapieren bij het volgen van gehele opleiding:

 • Deeldiploma Basiscursus (onder supervisie verstrekken van TEK bij patienten met eenvoudige medische indicaties)
 • Diploma Consulent (Ambulante) Compressietherapie – Therapeutisch Elastische Kousen en opname in Register: ACT-Expert Armen en Benen (bij aanwezigheid alle deeldiploma’s / certificaten)

De theorie bestaat uit enkele op zichzelf staande modules die los van elkaar gelezen en begrepen kunnen worden en samen alle benodigde informatie geven. Deze zijn:

ACT Basiscursus

 • Module 1: de opleiding en werken in een zorgorganisatie
 • Module 2: inleiding compressieproducten
 • Module 3: werking van compressietherapie
 • Module 4: inleiding – belangrijkste ziektebeelden ACT
 • Module 5: dragen en aanmeten van TEK voor benen
 • Module 6: eenvoudige indicaties en bijbehorende TEK

ACT Expertcursus

 • Module 7: circulatiesysteem van bloed en lymfe
 • Module 8: verdieping – belangrijkste ziektebeelden ACT
 • Module 9: behandelen van complexe medische indicaties
 • Aanvulling waarover niet geëxamineerd wordt: Module 10: zorgdossier, zorgprotocol en zorgplan